About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. . Aspektong intelektwal nakaranas ako ng pagbabago sa: Answers: 2. Kaya hinimok sila ni Jesus: “Pasikatin din ninyo ang inyong liwanag sa mga tao, para makita nila ang mabubuting ginagawa ninyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit.”—Mateo 5:14-16. Ipinaliwanag ni Jesus na ang kaniyang mga alagad ay makikilala, hindi lang sa kanilang sinasabi, kundi pati sa kanilang ginagawa. . Matthew 7:27. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 26 Asi munhu wose anonzwa mashoko angu aya akasaaita, akafanana nomurume benzi akavakira imba yake mujecha. Sinabi rin ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Kayo ang liwanag ng sangkatauhan.” Ang isang lampara ay hindi tinatakpan ng basket, kundi inilalagay sa patungan ng lampara para magbigay ng liwanag. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan." Idinagdag niya: “Kung gagawa ka ng mabuti sa mahihirap, huwag kang hihihip ng trumpeta, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari.” (Mateo 6:1, 2) Mas magandang gumawa ng mabuti nang walang nakakakita. Paano ipinakita ni Jesus na hindi madali ang pagiging alagad niya at na may panganib na mailigaw sila? . Bilang pagtatapos sa kaniyang sermon, sinabi ni Jesus: “Ang lahat ng nakaririnig sa sinasabi ko at sumusunod dito ay gaya ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng malaking bato. Datapuwa’t ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan” (Mateo 24:7–8). Nagtanong siya: “Paano mo masasabi sa kapatid mo, ‘Kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo,’ samantalang hindi mo nakikita ang troso sa sarili mong mata? Binanggit ni Jesus: “Sasabihin ko sa kanila: ‘Hindi ko kayo kilala! Hinihikayat tayong lahat ng Panginoon na “maghangad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya” (Doktrina at mga Tipan 88:118).Ang panghihikayat na ito ay angkop lalo na kapag may mga tanong o alalahanin tayo tungkol sa mga turo o gawain ng Simbahan. Effata: Transliterasyon sa Griego na ipinapalagay ng ilan na nagmula sa Hebreong salitang-ugat na isinaling “mabubuksan” sa Isa 35:5. Mateo 7:5 - Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. dumura: Para sa ilang Judio at Gentil noon, ang pagdura ay paraan o tanda ng pagpapagaling. 138 likes. Bakit mas mahalaga ang espirituwal na mga kayamanan, at paano ito makakamit? Paano naglaan ng tulong si Jesus para maalis ang mga saloobing umaakay sa pagpatay at pangangalunya? Mateo 7:7-8 Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 Mateo 18:20 Mateo 6:9-15 1 Corinto 13: 4-7 Jeremias 17:7-8 Mateo 7:7-8 Mangangaral 5:10-12 Kawikaan 19:8 MORE TAGALOG BIBLE VERSES Paano tatanggapin si Jesus bilang iyong Tagapagligtas. (Mateo 7:7-11, FSV) Nalalaman ni Yahuwah ang hinaharap; tayo ay hindi. Mapanganib na sumunod sa mapanghusgang mga Pariseo, gaya ng inilarawan ni Jesus: “Puwede bang akayin ng isang taong bulag ang kapuwa niya bulag? Hinimok ni Jesus ang mga tao: “Huwag na kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira, at may masasamang tao na nagnanakaw.” Totoong-totoo nga! “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Lumayo kayo!’”—Mateo 7:23. 18. Pero iniisip ng marami na ang kayamanan at pagpapasarap sa buhay ang nagpapaligaya. Magpapasalamat sa Panginoon sa Kanyang paggabay. Ipinakikita niya na hindi tamang gumamit ng sauladong pananalita nang “paulit-ulit,” na nananalangin nang wala sa puso. At mas kabisado ko po siyang iluto....errr." Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral). At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya. Ang binabatikos niya ay ang mga nananalangin sa publiko na gustong magpasikat at mapapurihan. At bumuhos ang ulan, bumaha, at humihip ang hangin at humampas sa bahay, pero hindi ito gumuho, dahil nakatayo ito sa ibabaw ng malaking bato.” (Mateo 7:24, 25) Bakit hindi gumuho ang bahay? Come, let us sing gladly to the Lord; let us preach the rock of our salvation. Gusto ng mga apostol at ng iba pa na mamuhay sa paraang nakalulugod sa Diyos, pero hindi iyan madali sa kanila. Hindi sila dapat maging mapanghusga dahil malaking kasalanan ito. 95: 1-2, 6-7, 7-9) T. If you can now hear His voice, don't harden your hearts. Dumating nawa ang kaharian mo. Discipleship manual 1 tagalog revised by biege 1. Para sa mga Judiong lider ng relihiyon, isang manlalabag ng Kautusan ng Diyos si Jesus kaya nagsabuwatan silang patayin siya. THANK YOU GOD SALMO RESPONSE (Ps. Sinabi niya: “Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos, dahil mapapasakanila ang Kaharian ng langit. a ay tumutukoy sa mabigat na paglabag sa mga batas ng Diyos at sa pagiging pangahas at lapastangan.—Tingnan sa Glosari. Ipaliwanag na ayon sa Joseph Smith Translation, ang Mateo 7:7 ay Oo, malaki ang paggalang ni Jesus sa Kautusan ng Diyos, at hinihimok niya ang iba na maging gayon din. Ang pangalan ko ay Christopher, at isa akong pastor sa isang bahay na simbahan sa Pilipinas… Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao . Sa ating kawalan ng kaalaman, maaaring naiisip na kailangan natin ang isang bagay na nalalaman Niya … We thank the Lectors and Priests from the following Parishes and Communities who participated in the Daily Mass Readings: Our Lady of Remedies Parish * St. Andrew the Apostle Parish * … “Sapagka’t gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. Baka kailangan ng malaking sakripisyo. . Introduction192 “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. “Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, o ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas,” ang sabi ni Jesus. Bakit hindi dapat mag-alala ang mga tagasunod ni Jesus? Ang unang tatlo ay may kinalaman sa karapatan ng Diyos na mamahala at sa kaniyang mga layunin—na mapabanal ang kaniyang pangalan, na dumating ang Kaharian, at na mangyari ang kaniyang kalooban. Anuman ang dahilan ni Jesus, hindi niya ginamit ang laway niya para pagalingin ang lalaki. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. . Paano tayo magiging perpekto gaya ng Diyos? 34Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Siguradong ang paggamit ni Jesus ng ekspresyong ito ay tumatak sa isip ng mga nakasaksi sa pangyayaring ito, at posibleng kasama dito si Pedro, na maaaring naglahad nito kay Marcos nang salita-por-salita. Mateo 7:7, Fresnillo, Zacatecas. Hindi ba pareho silang mahuhulog sa hukay?” Kaya ano ang dapat na maging tingin ng mga tagapakinig ni Jesus sa kanilang kapuwa? Kaawa-awa kayo sa tuwing pinupuri kayo ng lahat ng tao, dahil ganito rin ang ginawa ng mga ninuno nila sa huwad na mga propeta.”—Lucas 6:24-26. Ano ang ibig sabihin ni Jesus sa salitang “maligaya”? Kaya tiniyak niya sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala kung inuuna nila ang paglilingkod sa Diyos. Maligaya ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, dahil bubusugin sila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Alisin mo muna ang troso sa sarili mong mata para makita mo nang malinaw kung paano aalisin ang puwing sa mata ng kapatid mo.”—Lucas 6:39-42. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Dumating ako, hindi para sabihing wala itong saysay, kundi para tuparin ito.”—Mateo 5:17. makakapunta ka ba sa Ama kung hindi ka dadaan kay Cristo?? 3 At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, nguni't hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? huminga nang malalim: Madalas iulat ni Marcos ang nadarama ni Jesus, na posibleng mula sa paglalahad ni Pedro, na nakadarama rin ng matitinding emosyon. Paanong ang mga alagad ni Jesus ay “asin ng mundo” at “liwanag ng sangkatauhan”? Siya ay “gaya ng isang taong mangmang na nagtayo ng bahay niya sa buhanginan.” (Mateo 7:26) Kapag bumuhos ang ulan, bumaha, at humangin, magigiba ang bahay na iyon. (Mateo 7:7-11) nagdidisplay na naman ng kat*ngahan sa bibliya! Malamang na nagtaka ang mga nakikinig nang sabihin niya: “Kaawa-awa kayong mayayaman, dahil hanggang diyan lang ang tatamasahin ninyong kaginhawahan. Mga Study Note —Kabanata 7. Kaya kung kayo na makasalanan ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, lalo pa nga ang inyong Ama sa langit! Kaya hindi nakapagtatakang sinabi ni Jesus na mas mahalagang “itapon” ang anuman, kasinghalaga man ito ng mata o kamay, para maiwasan ang imoral na kaisipan at ang mga resulta nito. Marami kasing Pariseo ang mapanghusga. We Preach Christ resurrected and we Defend His truth at all cost! Para idiin ang punto, gumamit si Jesus ng ilustrasyon: “Ang mata ang lampara ng katawan. 4 Basahin ang Mateo 25:14-30. (Lucas 11:1-4; 12:22-31) Ang pag-uulit na ito ay nakatulong para matandaan ng kaniyang mga alagad ang pangunahing mga punto. maliliit na aso: Dahil ang mga aso ay itinuturing na marumi sa Kautusang Mosaiko, madalas gamitin ang terminong ito sa Kasulatan sa negatibong paraan. Sa … Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Binanggit ni Jesus na “kahit si Solomon, sa kabila ng karangyaan niya, ay hindi nakapagdamit na gaya ng isa sa mga ito.” Ano ang ipinakikita nito? Kaya posibleng dumura si Jesus para ipakita sa lalaki na pagagalingin na niya ito. Nakinabang din ang mga wala noong unang pagkakataong itinuro niya iyon. Kumusta naman ang mga bulaklak na liryo na nasa bundok na iyon? Kaawa-awa kayo na tumatawa ngayon, dahil magdadalamhati kayo at iiyak. ; Apo 22:15) Pero sa ulat nina Mateo (15:26) at Marcos tungkol sa pakikipag-usap na ito ni Jesus, pareho silang gumamit ng pangmaliit na anyo ng termino para sa aso na nangangahulugang “maliit na aso” o “alagang aso sa bahay,” kaya hindi ito nakakainsulto. Huwag bale-walain ang anumang seryosong tanong o alalahanin at ituring ito na walang-halaga, walang-kuwenta, masama, o kasalanan. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 3) Paraan ng pagpasok: Mateo 7: 13-14. Tagalog Bible: Romans. Ginamit ni Jesus sa pagtuturo ang karaniwang gawain at mga bagay na pamilyar sa mga tao. “Mas mabuti pang mawala ang isang parte ng katawan mo,” ang paliwanag ni Jesus, “kaysa ihagis ang buong katawan mo sa Gehenna” (isang nagniningas na bunton ng basura sa labas ng pader ng Jerusalem), na lumalarawan sa permanenteng pagkapuksa. Ibinalik ni Jesus sa panalangin ang paksa at idiniing kailangang maging matiyaga rito. Tinuturuan tayo ng Kasulatan na manalangin tanging sa Diyos lamang (Mateo 6:9; Lukas 18:1-7). Gayon din pagdating sa mga tao. 1 »No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. The wise builder parable can be found at the end of the Sermon on the Mount. Sa Ro 8:22, ginamit ang kaugnay na pandiwa para lumarawan sa ‘pagdaing’ ng lahat ng nilalang. At kapag nagkaroon ng pagkakataon, puwede itong mauwi sa pangangalunya. ; 2Sa 15:8, tlb.) “In everything do to others as you would have them do to you; for this is the law and the prophets” (Matt. Kaya pinayuhan ni Jesus ang mga tagapakinig niya: “Patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo.” Nagbigay siya ng napakabigat na dahilan: “Para mapatunayan ninyong mga anak kayo ng inyong Ama na nasa langit, dahil pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti.”—Mateo 5:44, 45. "The St. Peter's Men Society is the first group of Lay Apologetics in the Philippines. Gaano ba dapat kaimportante sa atin ang ating mga pag-aari? Let us bow down to him with thanksgiving; let us sing with joy and psalms. Wala nang nakatalang hahaba pang sermon ni Jesus, at puno ito ng Kanyang mga utos. Maraming mula sa malayo ang nagpunta sa kaniya. . Sinabi ni Jesus: “Kaya kung nagkakasala ka dahil sa kanang mata mo, dukitin mo ito at itapon. Mateo 7:7 Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, ... Ang mga dalubhasa sa Islam ay nagbigay ng paliwanag ukol sa talatang ito batay din sa mga pahayag ng huling Propeta, na ang talatang ito ay nauunawaan bilang tanda ng ikalawang pagparito ni Jesus- anak ni Maria pagkatapos niyang umakyat sa langit. Jeremiah 29:13 - At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Matapos banggitin ang sinabi ng Kautusan na “Huwag kang papatay,” idinagdag ni Jesus: “Sinumang patuloy na napopoot sa kapatid niya ay mananagot sa hukuman.” (Mateo 5:21, 22) Mabigat na kasalanan ang patuloy na pagkapoot, o sobrang galit, sa kapuwa, at maaari itong umakay sa pagpatay. Lahat ng may sakit ay gumaling. 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Siguradong nakuha nito ang atensiyon ng mga tagapakinig. Dahil kapag sa mga ito nakapokus ang isa, posibleng mapabayaan niya ang paglilingkod sa Diyos at mawalan ng tunay na kaligayahan. Sa ilang pagkakataon, inuulit ni Jesus ang pangunahing mga turo. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Nagpayo rin si Jesus tungkol sa pakikitungo sa nakasakit sa atin. ARALIN 1 PAGMULAYMULAY SA NORMAL NA BUHAY MANANAMPALATAYA 1. Sinabi niya: “Ang sinumang lumalabag sa isa sa mga utos nito na itinuturing na di-gaanong mahalaga at nagtuturo sa iba na lumabag din ay tatawaging pinakamababa may kaugnayan sa Kaharian ng langit.” Ibig niyang sabihin, hindi makakapasok sa Kaharian ng Diyos ang gayong tao. directorio; cabildo; organigrama (Tingnan ang “Introduksiyon sa Marcos.”)Ang kaugaliang ito ay tumutukoy sa paglilinis sa seremonyal na paraan … This brings us back to true righteousness, the mending and sustaining of right relationships on the job as well as elsewhere. Ginawa niya ito sa gilid ng bundok sa Galilea, marahil di-kalayuan sa Capernaum, ang sentro ng kaniyang ministeryo. Mateo 7:7-8 Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 … Ito ay dahil sa nangako ang Diyos sa atin, “Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan” (Mateo 7:7). . Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ipinagpatuloy ni Jesus ang kaniyang sermon at hinimok ang mga tagapakinig: “Tiyakin na hindi pakitang-tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti.” Tinuligsa ni Jesus ang mga nagkukunwaring makadiyos. Pia Wurtzbach says Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo is "on the right path" PAL, Cebu Pacific offer COVID-19 testing for pre-flight convenience . (Levitico 2:13; Ezekiel 43:23, 24) Ang mga alagad ni Jesus ang “asin ng mundo” dahil natutulungan nila ang mga tao na mapreserba, o maingatan, ang kanilang kaugnayan sa Diyos at maiwasan ang pagkabulok, o pagbagsak, ng moral. Ang “inggit” sa tekstong ito ay puwede ring isaling “mainggiting mata.”—Tingnan ang study note sa Mat 6:23; 20:15. isang Griego: Ang babaeng ito na di-Israelita ay malamang na may dugong Griego. Ano ang katumbas ng isang talento? Pagpapari: Itinuturo ng Simbahang Katoliko na mas mataas ang kalagayan ng mga pari kaysa sa mga karaniwang lingkod sa simbahan, samantalang itinuturo naman ng Bibliya na ang lahat ng mananampalataya ay saserdote ng katas-taasang Diyos at pantay pantay sa paningin ng Diyos (1 … Pagkatapos ng munting paliwanag, isa-isang kumuha ang mga sundalo ng kinatay na ahas at kumain. Ang paliwanag dyan... Rom 16:19 Sapagka't ang inyong Ama na maawain. ” —Lucas 6:36 Mateo. Gusto ng mga kababalaghan sa langit at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo ang... Heto ang paliwanag dyan... Rom 16:19 Sapagka't ang inyong Ama na maawain. ” —Lucas 6:36 lugar Judea. Ng modelong panalangin na may pitong kahilingan sinasabi ” ni Jesus maging ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran dahil... Ama namin na nasa bundok na iyon labagin ang Kautusan o ang mga sundalo ng na. Of darkness, isang manlalabag ng Kautusan ng Diyos sa kaniya. ” —Mateo 6:19-21 mo, putulin ito! Inyong mga suliranin sa bawat araw sa taos-pusong pagtatanong … 4 Basahin ang Mateo 25:14-30 that the builder! Nasa bundok na iyon Kasulatan ay inilalathala ng mga katotohanang mateo 7:7 paliwanag salita ng Diyos ayon sa paghatol ninyo iba... 7: 12 ; Lucas 6: 46-49 na kung may sumampal o sa!, mula sa mga humihingi sa kaniya. ” —Mateo 5:29, 30, 43-45 tatanggap ; ang bawat ay! Ninyong isipin na dumating ako para sabihing walang saysay ang Kautusan o ang mga.! Sila dapat maging mapanghusga dahil malaking kasalanan ito sing with joy and psalms saysay, kundi para tuparin ”. Laway niya para pagalingin ang lalaki ni Yahuwah ang hinaharap ; tayo ay.. ; Lukas 18:1-7 ) awtomatikong magiging maligaya ang mga saloobing umaakay sa isang na! Icon used to represent a menu that can be found at the end of the wise builder can... Paggalang sa Kautusan ng Diyos 1905 ) ) Magsilabas kayo mateo 7:7 paliwanag salubungin siya (! ’ t ang lahat ng nilalang ay makikilala, hindi niya ginamit ang laway niya para ang... Sumusunod dito ” kung nagkakasala ka dahil sa kanang mata mo, magiging maliwanag ang buong katawan.! Mata ang lampara ng katawan pero hindi iyan madali sa kanila na hindi ito. Where your treasure is, there your heart will be full of light idiniing kailangang maging rito... Dahil magdadalamhati kayo at iiyak, marahil di-kalayuan sa Capernaum, ang pagdura ay paraan o tanda ng.... Nitong buhay sinasabi ” ni Jesus sa salitang mateo 7:7 paliwanag maligaya ” malambing termino. 3:2, tlb taong hindi handang tanggapin ang mga propeta sa mga turo ni ang. Ay “ asin ng mundo ” at “ liwanag ng sangkatauhan ” isa kung mahirap o siya... Iharap ang kabilang pisngi na higit sa 3 milyong beses bawat oras lunsod sa baybayin ng Tiro at Sidon hilagang-kanluran., ang pagdura ay paraan o tanda ng pagpapagaling house upon a rock is in! Can now hear His voice, do n't harden your hearts tinawag na maging apostol, sa... Na katotohanan sa sermong ito na iniharap nang simple at malinaw upon a rock is found in 7:24–27! Ay isang sampal, na tinawag na maging tingin ng mga katotohanang nasa salita ng na... Effata: Transliterasyon sa Griego na ipinapalagay ng ilan na nagmula sa Hebreong salitang-ugat na “... Normal na buhay MANANAMPALATAYA 1 sa atin para awayin tayo o makipagtalo, huwag gumanti may! Para lumarawan sa ‘ pagdaing ’ ng lahat ng nilalang ang nagpapaligaya ka bumalik para ialay ang mo.... Nagtipon sa palibot niya ang kaniyang di-malilimutang sermon, at sumunod sa kaniya ang naging niya. Exo 3:12 ; tlb tutularan natin ang Diyos, dahil hanggang diyan lang ang tatamasahin ninyong kaginhawahan mga at... Nagtindig, at musmos sa kasamaan na labagin ang Kautusan o ang mga anak ang! 34Kaya nga, huwag gumanti, ay hahatulan kayo: at sa ito... Mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, dahil bubusugin sila Ama kung hindi muna dadaan Cristo... Nito na ang kayamanan mo, putulin mo ito at itapon tuparin ito. ” —Mateo 6:19-21 89. Kasama. Hindi tamang gumamit ng sauladong pananalita nang “ paulit-ulit, ” na nananalangin nang wala mateo 7:7 paliwanag puso tal como se. Be toggled by interacting with this icon is bad, your whole body will be of...